ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޮކްޓޯބަރު 2023

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

ޚުލާސާ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

25 އޮކްޓޯބަރު 2023 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA