ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ޗާގޯސްގެ މައްސަލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

1 ނޮވެމްބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޗާގޯސްގެ މައްސަލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާގުޅޭ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ޗާގޯސްގެ މައްސަލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާގުޅޭ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

1 ނޮވެމްބަރު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
28 ފެބްރުއަރީ 2024 - 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA