ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޢަބްދުއް ސަމަދު މުަހައްމަދު، މއ.ޕެސިފްލޯރާ ގެ ސިޓީ

ޚުލާސާ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ނެރުއްވާފައިވާ ރޫލިންގތަކާއި އަދި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާގޮތުގެ ސަބަބުން ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކުން ސަލާމަތްވާނެގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްވަވައިދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ޢަބްދުއް ސަމަދު މުަހައްމަދު، މއ.ޕެސިފްލޯރާ ފޮނުއްވާފައި ސިޓީގެ ކޮޕީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަކީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށްވާތީ، އެ އޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީތައް ލިބެންވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވައި، މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA