ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އަހުމަދު ޒުހައިރު، ރަންފަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ރިސޯޓަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ސީވީ ފޮނުވުމުން ޖަވާބުގައި 54 އަހަރުގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ނުދޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ގާނޫނު އިސްލާޙުކޮށްގެން 54 އަހަރުގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އިނާޔަތެއް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެލަވަންސް އިތުރުކުރުމަށް އެދި، އަހުމަދު ޒުހައިރު، ރަންފަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA