ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުން.

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/5 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ކަމާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާތެރޭގައި ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA