ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޙަމާލާ ދިން މައްސަލަ

ޚުލާސާ

04 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިން ތަކަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA