ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވުން: ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުނު. މި ނަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 ޖޫން 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA