ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ނޮވެމްބަރު 2019 17:00

ނަންބަރު

1

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

1. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮވުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރުގެ ނަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވި. 2. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ހޮވުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީގެ ނަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވި. 3. ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރި.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA