ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވުން: ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުނު. މި ނަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 ޖޫން 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA