ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މިއަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ދިނުމާމެދު ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ނުލިބި، ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސް..އެސް.ސީ އިމްތިޙާން ދިނުމާމެދު ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް 10 ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި ޕެޓިޝަނަކީ، މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެސް.އެސް.ސީ ޤުރުއާން އިމްތިޙާން މަޖްބޫރު އިމްތިޙާނެއްގެ ގޮތުގައި ނުބޭއްވުމަށް އެދި، 318 ބެލެނިވެރިއަކު ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނެކެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA