ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ޖެނުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ބ.ދަރަވަންދޫގެ އަތިރިމަތި ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ބ.ދަރަވަންދޫގެ އަތިރިމަތި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާތީ، މި ގޮނޑުދޮށުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަތިވަމުންދާތީ، މި ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި، މި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ބޭނުންހިފޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނަކީ 251 ރައްޔިރުންގެ ސޮޔާއި އެކު ކެންދޫ ދާއިރާ ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

9 މާރިޗު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA