19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ހަކަތައިގެ ބިލު)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މުޤައްރިރު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މަޑަވެލި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA