19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA