19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އިހަަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދަށް ޝިފާޢުއަށް އިންޒާރުދީފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އިހަަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދަށް ޝިފާޢުއަށް އިންޒާރުދީފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ރާޢީ

މުޤައްރިރު

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ރިޟާ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ހާރޫން

މަނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިކްރާމް ޙަސަން

ދިއްގަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA