ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތަފާސްހިސާބު

3

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

3

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA