19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5

ނައިފަރު ކައުންސިލާގުޅޭ މައްސަލަތައް

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މުޤައްރިރު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މަޑަވެލި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
14 ޖޫން 2020 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2020 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2020 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2020 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
9 ޖޫން 2020 - ނައިފަރު ކައުންސިލާގުޅޭ މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA