19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމަށް)

މިއީ 24 މޭ 2022 ގައި ބޭއްވުނު ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެއްވި ސަބް-ކޮމިޓީއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޢީސާ

މުޤައްރިރު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ދަނގެތި ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
30 މޭ 2022 - ސަބް-ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އާއި މުޤަައްރިިރުގެ ނައިބު އިންތިޚާބުކުރުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA