19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމަށް)

މިއީ 24 މޭ 2022 ގައި ބޭއްވުނު ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެއްވި ސަބް ކޮމިޓީއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޢީސާ

މުޤައްރިރު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ދަނގެތި ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA