19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 6 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މުޤައްރިރު

މަރަދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
7 ނޮވެމްބަރު 2022 - ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ނޮވެމްބަރު 2022 - ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
27 ޖޫން 2022 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA