19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސްގެ ބިލު

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA