19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން)

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން)

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ލަޠީފް

މުޤައްރިރު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
9 ނޮވެމްބަރު 2022 - 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
17 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA