ނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާމެދު ނެގުނު ވޯޓު

ނަންބަރު

12.3.2024

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާމެދު ނެގުނު ވޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA