ނަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުރާގުޅޭ މައްސަލަ

ނަންބަރު

ނެތް

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ޚުލާޞާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-VA-J/02 އަމުރާ ޚިލާފަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކުންވިއަސް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަމަށް 17 ޖޫން 2019 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-SJ/02 އަމުރުން ކަނޑައަޅުއްވައި، އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA