ޖަލްސާގެ ނަން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/10/2019

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން

ތާރީހު

ބުދަ 19 ޖޫން 2019 09:00

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2019ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-VA-J/02 އަމުރާ ޚިލާފަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކުންވިއަސް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަމަށް 17 ޖޫން 2019 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-SJ/02 އަމުރުން ކަނޑައަޅުއްވައި، އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA