ނަން

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ހިންގާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ނަންބަރު

2019/19/ޤ-10

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 34 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ޤަރާރު

ސްޕޮންސަރ

ކާށިދޫ ދާއިރާ - ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ސްޓޭޓަސް

ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި

ޚުލާޞާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ހިންގާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • 2 އިބްތިދާއީ ބަހުސް
  • 3 ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA