ނަން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ނަންބަރު

ނެތް

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 38 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ޚުލާޞާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި.

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA