19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާ

ހޯމަ 13 މޭ 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާ (ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފެށިފައިނުވޭ)

ބުދަ 8 މޭ 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޖަލްސާ

އަންގާރަ 7 މޭ 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ

ހޯމަ 6 މޭ 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާ

އަންގާރަ 30 އޭޕްރީލު 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ

ހޯމަ 29 އޭޕްރީލު 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ (ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފެށިފައިނުވޭ)

ބުދަ 24 އޭޕްރީލު 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ

އަންގާރަ 23 އޭޕްރީލު 2024 09:00

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ

ހޯމަ 1 އޭޕްރީލު 2024 10:30

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ

ބުދަ 27 މާރިޗު 2024 10:30

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA