ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ޖުލައި 2019 09:00

ނަންބަރު

20

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިއެވެ. އަދި، ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ތާޢިދުކުރައްވާ ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA