ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 އޮކްޓޯބަރު 2019 11:20

ނަންބަރު

43

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/5 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މުއައްސަސާތަކުންނާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA