ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ޑިސެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

59

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، އެ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 6 ފެބްރުއަރީ 2020 ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ދެ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، އެ ކޮމިޓީގައި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މެންބަރުން ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އޮނަރަބަލް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ މި ޖުޑިޝަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA