ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 މާރިޗު 2021 11:15

ނަންބަރު

11

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޢަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލުކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަން އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA