ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA