ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ޑިސެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ އާ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ޚުލާސާ

ކައުންސިލަރުންގެ އާ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ ތަފްސީލް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އެ އޮތޯރިޓީން 15 އެޕްރީލް 2021 ގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 ޑިސެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA