ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 އޭޕްރީލު 2021 10:00

ނަންބަރު

9

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން، މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ކ.ހިންމަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ހިރާ ސުކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައި އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
16 މާރިޗު 2020 - ހިރާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA