ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ޖޫން 2021 14:00

ނަންބަރު

10

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން" ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ކ.ހިންމަފުއްޓަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ދަތުރު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު ބިދޭސީން ގެންނަ އޭޖެންސީ ތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA