ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 މޭ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންނަ އޭޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންނަ އޭޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 މޭ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
24 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ބައްދަލުވުން
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA