ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖޫން 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

06 ޖޫން 2021 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

9 ޖޫން 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA