ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 00:00

ނަންބަރު

15

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުވެ. މިގޮތުން، "ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށާއި، އެތަނުގައިހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން" އާއި "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020" ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA