ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށާއި، އެތަނުގަހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށާއި، އެތަނުގަހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA