ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 10:45

ނަންބަރު

47

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 30 ނޮވެންބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެއަށްފަހު، މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 339 ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން ބިލުގެ 361 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
4 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ހެއްކާބެހޭ ބިލު
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA