ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޭޕްރީލު 2022 12:05

ނަންބަރު

18

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެންދެވީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލާއި، ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/30 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، މި ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ 30 ޖޫން 2022 ކަމުގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA