ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 އޯގަސްޓު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލު

ޚުލާސާ

"ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލު" ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 އޯގަސްޓު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA