ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

19 އޮކްޓޯބަރު 2022 13:00

ނަންބަރު

1

2022 ވަނަ އަހަރު ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ-1 ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ސަބްކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އިންތިޚާބުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާއިދު ހުށައަޅުއްވާ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް އަލީ ތާޢިދު ކުރައްވާ، ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދުއެވެ. (ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވެވި މެންބަރުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް އަލީ). އަދި ނައިބު މުޢައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާއިދު ހުށައަޅުއްވާ، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދު ތާއިދު ކުރައްވާ، ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީއެވެ. (ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވެވި މެންބަރުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދު)

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA