ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 ޖުލައި 2020 12:05

ނަންބަރު

39

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 39ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ "އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަރޕޯރ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން ހިންގި ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ އެކައުންޓިންގ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA