ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:15

ނަންބަރު

54

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއްކަމަށް 15 ނޮވެންބަރު 2020 ހަމަޖައްސަވާ، މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެންޓާއި، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުމަށް 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދޭ ގޮތް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެއަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާތީ، އެ ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއްކަމަށް 15 ނޮވެންބަރު 2020 ހަމަޖައްސަވާ، މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެންޓާއި، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުމަށް 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭ ގޮތް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA