ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް 5 ރުފިޔާ ކޯޓުތަކުން ނަގާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

25 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA