ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޑިސެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދ.މީދޫ ގައި އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ރަށު ކައުންސިލް އިން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

ޚުލާސާ

ދ.މީދޫ ގައި އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ރަށު ކައުންސިލް އިން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

6 ޑިސެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA