ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލެވިގެންދިޔަ އައު ގައިޑްލައިންތަކާ ގުޅިގެން ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭ ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލެވިގެންދިޔަ އައު ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ރިސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ އަދި އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA