ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮއްސައިވާތީ އެކަންބޮޑުވުން ޙިއްސާކޮށް މޯލްޑިވްސް އީޓަރީ ޔޫނިއަންއާއި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ބައެއް ވެރިންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA