ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައެލެޓުން އިހުތިޖާޖު ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުން

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

9 މާރިޗު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA