ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ކުންފުނިތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ-ޢާންމު ކޮމިޓީ ސިޓީ 14 މާރިޗު 2021

ޚުލާސާ

ހދ.ނާގަކޮށި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ދިނުމަށް އެދި ތްރީ ކޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 މޭ 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA